Víte, proč se projekt MY TREES spouští právě 22. dubna?

Projekt MY TREES se na Den Země, tedy 22. dubna 2020 otevírá celému světu, a to navzdory pandemii koronaviru. Toto datum nebylo zvoleno náhodně: pro začátek pre-launch fáze MY TREES, kdy byl projekt oficiálně představený a zpřístupněný veřejnosti v Čechách a na Slovensku, byl vybrán svátek Země 22. dubna 2018. Šlo o skvělý symbol 1. historického mezníku ve vývoji tohoto projektu. Už při plánování globálního launche se vedení projektu rozhodlo toto datum použít znovu – o dva roky později. A protože budování projektu MY TREES probíhá od začátku úspěšně, mohli jsme tento “svůj termín” – tedy datum vstupu do 2. historicky nejvýznamnější etapy, dodržet i uprostřed “doby koronavirové”.

Unese Země naše kroky?

Matka Země pod našimi kroky trpí a každý by si toho měl všimnout! Měl by přestat dělat, že nevidí, neslyší, že se ho to netýká…. Úplně pro všechny z nás je totiž planeta Země naším domovem a živitelkou, takže bychom o ni měli pečovat jako o to nejdražší, co máme. Není od věci si to připomínat…

Den Země je celosvětový svátek životního prostředí, který se každoročně slaví 22. dubna. Zrodil se spontánně a dost nenápadně, ale v současnosti si ho už pravidelně připomíná více než miliarda lidí ze 193 států světa. 

V tento den se řeší víc než kdy jindy dopady chování člověka na životní prostředí naší krásné planety a hledají se cesty a způsoby, jak současný stav zlepšit, napravit…a také, jak v dalším lidském konání v devastaci Země nepokračovat.

Cílem moderních oslav dne Země je veřejně upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí a samozřejmě i probrat konkrétní možnosti pomoci a řešení nejrůznějších ekologických problémů.

Den Země se stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. 

Po celém světě se uklízí příroda, startují nové ekoprojekty, konají se jarmarky, festivaly, pochody, soutěže, koncerty, přednášky, vzdělávací i zábavné akce pro děti i dospělé a spousta dalších aktivit s ekologickou tématikou, a to na obrovském množství nejrůznějších míst Země. 

Od roku 1990 je 22. duben jako Den Země slaven i v České republice.

  • Den země má zajímavou historii: je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března a vítaly příchod jara, nicméně jeho vlastní vznik si přímo vynutily tzv. společenské poměry, kdy lidé byli nespokojeni jak s politikou, tak se stavem životního prostředí.

  • Novodobá historie Dne země začala v roce 1969 v USA, kde především americký aktivista John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země.

  • První Den Země se slavil 22. dubna 1970 v San Francisku. Tato oslava byla pravděpodobně zamýšlena nejen jako ekologicky zaměřený svátek, ale i jako levicově orientovaný happening bojovníků proti válce ve Vietnamu. Kampaň s ním spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas, zejména mezi studenty.

  • Enviromentální hnutí se poté rozšířilo po celých Spojených státech. Úspěch této první akce přispěl k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákonů o čistotě ovzduší, o čistotě vody a o ohrožených druzích. Následovalo šíření enviromentálních myšlenek do zahraničí.

  • OSN začala Den Země slavit už o rok později, 22. dubna 1971. V následujících letech se ekologické hnutí šířilo dál. V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal skutečně celosvětovým Dnem Země.

  • V rámci cílené globální enviromentální kampaně se začátkem 90. let podařilo zmobilizovat už na 200 miliónů lidí ve 141 zemích, což vedlo k nastartování iniciativ zaměřených na recyklaci.

  • Ekologická hnutí už nešlo zastavit, takže velmi ovlivnila světové veřejné mínění. Atmosféra, kterou ve společnosti vyvolala, vyústila v známý první Summit Země, který se uskutečnil v roce 1992 pod hlavičkou OSN v Riu de Janeiru. Této „Konference OSN o životním prostředí a rozvoji“ se zúčastnilo 172 vlád světa se 116 osobně přítomnými hlavami států nebo vlád. Zástupci 2400 nevládních organizací se 17 000 lidmi tvořili na konferenci paralelní nevládní „Globální fórum“, které mělo poradní status. Summit Země přijal řadu zásadních dokumentů, které snahy o zlepšení životního prostředí na Zemi objektivně posunuly, nicméně řada úmluv zůstala v praxi nenaplněna a stala se terčem kritiky.

  • Po dvaceti letech, v roce 2012, rovněž v Rio de Janeiro se konala další „Konference OSN o udržitelném rozvoji“, nazývaná Summit Rio + 20, nebo také Rio 2012.

  • K dalším pozoruhodným historickým událostem souvisejícím se svátkem Země patřil Miléniový Den Země v roce 2000, který byl tematicky zaměřen na globální oteplování a čistou energii. Své akce během něj pořádalo asi 5000 enviromentálních skupin ze 184 zemí světa.